((คลิ๊ก)) แผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 - 12 ระยะ 5 ปี ( 2562 - 2566 )

   


๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ และขับเคลื่อนการดำเนินงานยกระดับอสม.เป็นอสม.หมอประจำบ้าน

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ และวิศวกรรมการแพทย์

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุมกำกับให้สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด


๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์และเพิ่มศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

 

   


๐ โครงการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบโรคศิลปะให้มีมาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด และยกระดับคุณภาพบริการสู่สากล


๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา การจัดบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทาน และพัฒนาศักยภาพ อสม.

๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนางานสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สู่การจัดการสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการ ขับเคลื่อนองค์กรด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
   


๐ โครงการผลผลิตที่ 1 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและควบคุมกำกับฯ

๐ โครงการผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดการสุขภาพประชาชนและชุมชน

๐ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและศักยภาพบุคลากรเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน
องค์กรด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล
   


๐ โครงการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

๐ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องแนวทางการตรวจประเมินสภาพอาคารและสภาพแวดล้อม

๐ โครงการบูรณาการการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา ควบคุม กำกับ และประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

๐ โครงการควบคุม กำกับ เฝ้าระวัง และส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

๐ โครงการส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน อสม. ภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพชุมชน และเสริมสร้าง
ศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน

๐ โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม. ด้านการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในระดับชุมชน