เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากมีการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาดังกล่าว อาจมีความเสี่ยงและส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 จึงขอเลื่อนการการดำเนินงานออกไปก่อน หากมีกำหนดวันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

แผนการปฏิบัติงานกลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ ปีงบประมาณ 2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
สอบเทียบเครื่องมือแพทย์
วันที่ ทีม
20 โรงพยาบาลศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 24 - 26 ก.พ.63  
21 โรงพยาบาลสามชุก จ.สุพรรณบุรี 26 - 28 ก.พ.63  
22 โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี 2 - 6 มี.ค.63  
23 โรงพยาบาลเดิมบาง จ.สุพรรณบุรี 9 - 11 มี.ค.63  
24 โรงพยาบาลเมตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 16 - 20 มี.ค.63  
25 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
จ.กาญจนบุรี
23 - 27 มี.ค.63  
26 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร 28มี.ค.-5เม.ย.63  
27 ศูนย์อนามัยที่ 5 7 - 9 เม.ย.63  
28 โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19
ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด

29 รพ.เจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
จ.กาญจนบุรี
30 โรงพยาบาลห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
31 โรงพยาบาลบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
32 โรงพยาบาลด่านมะขาม จ.กาญจนบุรี
33 โรงพยาบาลบางแพ จ.ราชบุรี
 
แผนการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมความปลอดภัย ปีงบประมาณ2563
ลำดับ สถานปฎิบัติงาน
วิศวกรรมความปลอดภัย
วันที่ ระดับ
26 โรงพยาบาลบางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์
10 - 11 มี.ค.63 F2
27 โรงพยาบาลบางสะพาน
จ.ประจวบคีรีขันธ์
12 - 13 มี.ค.63 M2
28 โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
16 - 18 มี.ค.63 S
29 โรงพยาบาลกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 19 - 20 มี.ค.63 F2
30 โรงพยาบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 24 - 25 มี.ค.63 F2
31 โรงพยาบาลสามร้อยยอด
จ.ประจวบคีรีขันธ์
26 - 27 มี.ค.63 F2
32 โรงพยาบาลปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 31มี.ค.-1เม.ย. F2
33 โรงพยาบาลชะอำ จ.เพชรบุรี เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดไวรัส
COVID-19
ขอเลื่อนการดำเนินงาน
แบบไม่มีกำหนด
34 โรงพยาบาลท่ายาง จ.เพชรบุรี
35 โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี
36 โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
37 โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

แบบฟอร์มการขอชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อใช้งานระบบสมาชิกเว็บไซต์

ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
" วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง
"
ชุดที่ ๑ ภาพยนตร์ Motion Infographic ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง 
ชุดที่ ๒ ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์ : ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกงสื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แผนรณรงค์ประชาวัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"
1. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน โอกาส
2. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน สนับสนุน
3. "ไม่ขี้โกง...คนดีที่ไทยต้องการ" ตอน ยกย่อง

:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::