KM จัดการองค์ความรู้

๐ (ร่าง) คู่มือมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ปี2563

๐ ยกร่างคู่มือการดำเนินงานด้านวิศวกรรมการแพทย์

๐ คู่มือการใช้มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ คู่มือการส่งเสริมกรอบมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ

๐ คู่มือการบำรุงรักษาทดสอบเครื่องมือแพทย์ความเสี่ยงสูง 10 ชนิด

๐ คู่มือการทดสอบเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน 5 กลุ่ม รวม 22 ชนิดเครื่องมือ

๐ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาออกซิเจนทางการแพทย์

๐ คู่มือแนวทางมาตรฐานการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล ฉบับปี 2561 เล่มที่ 1
เล่มที่ 2
เล่มที่ 3 แนวทางการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ
โรงพยาบาลรัฐ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน พ.ศ.2554
เล่มที่ 4 รวมกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน สำหรับสถานพยาบาล

๐ คู่มือการตรวจอาคารและบำรุงรักษาอาคาร

๐ คู่มือการใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ใน รพ.สต.

๐ คู่มือทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบอนาล๊อก

>>>ตัวอย่างโปรแกรมทดสอบในการอบรมเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน<<<


:::: สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::::